متخصص بیهوشی بالینی

آدرس مطب: دانشکده پزشکی

شماره های تماس: 3364665 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص بیهوشی بالینی

آدرس مطب: خیابان دانشگاه انتهای خیابان گلگشت - مرکز آموزشی درمانی امام رضا

شماره های تماس: 3357852 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص بیهوشی بالینی

آدرس مطب: دانشکده پزشکی گروه آموزشی بیوشیمی

شماره های تماس: 3364666 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص بیهوشی بالینی

آدرس مطب: دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پزشکی -گروه بیوشیمی بالینی

شماره های تماس: 3364666 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص بیهوشی بالینی

آدرس مطب: خیابان گلشهر- دانگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده پزشکی- گروه بیوشیمی بالینی

شماره های تماس: 33644666 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص بیهوشی بالینی

آدرس مطب: پاستور جديد كلينيك پرديس طبقه 4

شماره های تماس: 5422815 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص بیهوشی بالینی

آدرس مطب: ارتش جنوبي- چهارراه باغشمال ساختمان قائم طبقه 4

شماره های تماس: 5531983 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص بیهوشی بالینی

آدرس مطب: چهارراه مارالان آزمايشگاه كلينيك تخصصي دانشگاه

شماره های تماس: 5429779 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص بیهوشی بالینی

آدرس مطب: خيابان آبرسان - بيمارستان خصوصي شمس

شماره های تماس: 6583813 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص بیهوشی بالینی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد آزمايشگاه مهر

شماره های تماس: 5551524 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص بیهوشی بالینی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد آزمايشگاه مهر

شماره های تماس: 5551524 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص بیهوشی بالینی

آدرس مطب: چهارراه مارالان - آزمايشگاه كلنيك تخصصي دانشگاه

شماره های تماس: 5429779 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص بیهوشی بالینی

آدرس مطب: بیمارستان شمس

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص بیهوشی بالینی

آدرس مطب: خيابان شريعتي جنوبي - نرسيده به دبيرستان توحيد - پلاك 198

شماره های تماس: 5554838 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

صفحه 1 از 1 (14 مورد) Prev1NextAllمشاهده همه