متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: تبریز - ولی عصر روبروی مسجد الصادق نبش خیابان سعدی

شماره های تماس: 0413-3333303 , 333338686

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی امام رضا

شماره های تماس: 3357328 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خیابان آزادی- سه راهی گلگشت- ساختمان آزادی - طبقه 2

شماره های تماس: 3374313 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خيابان پاستور جديد ساختمان پرديس طبقه یک

شماره های تماس: 5424383 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: بیمارستان 522 ارتش

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: مرکز اموزشی درمانی امام رضا

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: چهارراه باغشمال -17 شهریور جدید- ساختمان آبان -طبقه اول

شماره های تماس: 5547434 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور جدید- روبروی بستنی وحید

شماره های تماس: 5569554 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: نصف راه - بیمارستان محلاتی

شماره های تماس: 4440082 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: چهارراه باغشمال اول 17 شهريور جديد ساختمان شماره 10

شماره های تماس: 5547068 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: چهارراه باغشمال روبروي بيمارستان الزهرا ساختمان اطباء

شماره های تماس: 5547646 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان-طبقه سوم - واحد B

شماره های تماس: 5532839 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: بیمارستان عالی نسب

شماره های تماس: 2305915 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: 17 شهریورجدید-روبروی بستنی وحید ساختمان آرمین طبقه سوم

شماره های تماس: 5558949 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جدید - طبقه بالای آزمایشگاه مهر

شماره های تماس: 5572070 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد ساختمان 717

شماره های تماس: 5561765 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خيابان امام حد فاصل بين سه راه طالقاني و سه راه تربيت-مجتمع شهریار

شماره های تماس: 5541018 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خيابان شريعتي جنوبي كوچه ارك

شماره های تماس: 5554951 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خيابان 17 شهريورجديد روبروي مقصوديه ساختمان صدرا طبقه دوم

شماره های تماس: 5538855 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خ ارتش جنوبي روبروي مركز آموزشي درماني الزهرا ساختمان آفتاب

شماره های تماس: 5562124 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: چهارراه آبرسان جنب بانک صادرات - ساختمان ایران کلینیک - طبقه 2

شماره های تماس: 3349354 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: چهارراه آبرساني - ساختمان برج سفيد طبقه اول

شماره های تماس: 3341452 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خيابان ارتش جنوبي ساختمان قائم طبقه 3

شماره های تماس: 5533598 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خیابان آزادی- اول گلباد- جنب بانک ملی- ساختمان امین طبقه 3

شماره های تماس: 3378676 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خيابان آزادي كلينيك شيخ الرئيس

شماره های تماس: 5565726 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور ما بین طالقانی و ارتش-جنب کلینیک فرهنگیان

شماره های تماس: 5567337 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خ 17 شهريور جديد روبروي مقصوديه ساختمان شاهين

شماره های تماس: 5530222 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور روبروي بستني وحيد ساختمان 111 طبقه دوم

شماره های تماس: 5533517 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی امام رضا

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خيابان ارتش بيمارستان بهبود

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: بیمارستان نورنجات

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خيابان ارتش جنوبي روبروي مرکز آموزشی درمانی الزهرا ساختمان آفتاب طبقه 1

شماره های تماس: 5532220 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور- روبروي آزمايشگاه مهر مجتمع سينا -پلاک4

شماره های تماس: 5570767 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: اول خ عباسي جنب داروخانه فربود

شماره های تماس: 5228586 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خيابان ارتش جنوبي -روبروی مرکزآموزشی درمانی الزهرا-ساختمان آفتاب -طبقه4

شماره های تماس: 5554034 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خيابان ثقه الاسلام جنب بانك رفاه

شماره های تماس: 5241716 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: اول خيابان طالقاني جنب خشكشوئي راپيد ساختمان پزشكان شهريار

شماره های تماس: 5564905 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور جدید- نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه ششم

شماره های تماس: 5553407 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب: 17 شهريور -روبروی برج آذربایجان پلاک 9

شماره های تماس: 5569534 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

صفحه 1 از 2 (39 مورد) Prev12NextAllمشاهده همه